2. การตรวจสอบรายการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อทำการแก้ไข จะดูได้อย่างไร

ตอบ: ระบบจะแจ้งเตือนรายการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ที่ทำให้ไม่มีการดึงรายชื่อไปจ่ายเงิน (Notification) มี

สัญลักษณ์เป็นรูปกระดิ่งสีชมพู ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และดูรายการที่ไม่

สมบูรณ์เพื่อแก้ไขได้ โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลที่ถูกแก้ไขในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน และ พมจ. สามารถ

ตรวจสอบผลการแก้ไขได้ในวันถัดไป