ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2559

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ..2559

 

     ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยให้เงินอุดหนุนสำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เดือนละ 400 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี (12 เดือน) เป็น 3 ปี (36เดือน) และเพิ่มวงเงินอุดหนุนจากเดือนละ 400 บาทเป็นเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 นั้น

     เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ..2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ..2545 กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ...

 

ไฟล์ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ..2559

องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนความสำเร็จ

Banner of m-society

Banner MTH military department

SAT banner link

unicef banner link to website

Banner of DECY department

Banner link to Local administration department

 

ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

Map to CSG department

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ตั้ง : อาคารดรุณวิถี ชั้น 1 ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-306-8694
และ 02-306-8697

สถิติเว็บไซต์

Today1032
Yesterday1938
This week4913
This month23154
Total1389666

Who Is Online

47
Online

Please publish modules in offcanvas position.